Komornik – poznaj jego prawa, obowiązki i kompetencje

Komornik – poznaj jego prawa, obowiązki i kompetencje

15 października 2020 Wyłączono przez Franek

Komornik nie budzi pozytywnych emocji – wśród firm i konsumentów indywidualnych ma raczej negatywne konotacje. Kojarzy się głównie z utratą płynności finansowej – z obowiązkiem spłaty zadłużenia czy licytacją nieruchomości lub innych dóbr materialnych. Trzeba zachować rozsądek i spokój, a także poznać jego prawa, obowiązki i kompetencje.

Komornik – funkcjonariusz publiczny i przedstawiciel wierzyciela

Komornik to funkcjonariusz publiczny, który jest zobowiązany do przestrzegania ustalonych zasad i norm, również etycznych. Poza tym podlega on odpowiedzialności karnej i cywilnej. Zwykle działa na określonym terenie – rewirze danego sądu rejonowego. Może jednak pełnić swoje czynności także na innym obszarze, jeśli czas mu na to pozwoli i wierzyciel będzie miał takie życzenie.

Dobra orientacja w temacie sprawi, że poznamy narzędzia, których może on używać. Wiemy, czy nie nadużywa swoich praw, znamy jego kompetencje – łatwiej będzie wtedy ustalić sposób spłaty długu. Komornik jest przede wszystkim przedstawicielem wierzyciela.

Prawa komornika

Komornik może prowadzić egzekucję z majątku lub z pensji dłużnika. W razie stawiania oporu ze strony dłużnika, może poprosić o interwencję policję, jeśli nie może przez to wykonywać swoich czynności służbowych. Komornik na podstawie otrzymanego tytułu wykonawczego ma obowiązek zaspokoić roszczenia wierzyciela.

Ma kilka sposobów, by tego dokonać – może m.in. zająć i sprzedaż ruchomości i nieruchomości należące do dłużnika, zająć część jego wynagrodzenia, renty lub emerytury, rachunków bankowych lub wierzytelności czy innych praw majątkowych do niego należących.

Obowiązki komornika

Komornik jest ponadto zobowiązany do przestrzegania określonych zasad i reguł – musi działać zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji. Obowiązuje go m.in. zasada poufności, czyli konieczność zachowania w tajemnicy informacji na temat prowadzonej sprawy. Poza tym musi postępować w zgodzie z obowiązującymi przepisami – na przykład jest zobowiązany przekazać wierzycielowi w ciągu 4 dni wyegzekwowane należności.

Komornik musi posługiwać się identyfikatorem ze zdjęciem, imieniem, nazwiskiem, funkcją, oznaczeniem sądu rejonowego. Wydaje je Krajowa Rada Komornicza. Ma też prawo oddelegować wykonanie zadań asesorowi komorniczemu lub innemu komornikowi.

Podstawowe kompetencje komornika

Do jego głównych zadań należą m.in.:
– wykonywanie orzeczeń danego sądu w sprawach o roszczenia pieniężne oraz niepieniężne;
– zabezpieczenie ww. roszczeń;
– przeprowadzanie licytacji komorniczych;
– poszukiwanie majątku i źródeł dochodów dłużnika;
– zabezpieczanie spadku;
– sporządzenie spisu inwentarza po spadkodawcy;
– doręczanie dłużnikowi zawiadomień, pism sądowych i obwieszczeń (za potwierdzeniem odbioru);
– przygotowywanie protokołu stanu faktycznego przed rozpoczęciem procesu lub przed wydaniem orzeczenia – na żądanie sądu lub prokuratora.

Lena.k, f: geralt / pixabay