Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej – co powinien zawierać?

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej – co powinien zawierać?

28 marca 2023 Wyłączono przez Franek

By odzyskać należność od dłużnika, należy przygotować i złożyć odpowiedni wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Postępowanie egzekucyjne nie jest wszczynane automatycznie z urzędu. Wniosek to podstawa, by komornik rozpoczął działania mające na celu odzyskanie Twoich pieniędzy. Wyjaśniamy, co musi znaleźć się w takim dokumencie, a także gdzie i jak go złożyć.

Wniosek egzekucyjny – podstawa do wszczęcia egzekucji

Wniosek o wszczęcie egzekucji składa się komornikowi sądowemu. Może być złożony na urzędowym formularzu. We wniosku o wszczęcie egzekucji lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu wskazuje się świadczenie, które ma być spełnione. Do wniosku lub żądania dołącza się także tytuł wykonawczy.

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – wzór  

By skorzystać z usług komornika, należy najpierw sporządzić niezbędny dokument. Podstawą jest wniosek egzekucyjny. 

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego składa się albo w formie pisemnej, lub ustnie do protokołu ( art. 760 § 1 k.p.c.). Należy go złożyć do organu egzekucyjnego, który jest właściwy do przeprowadzenia w tym przypadku czynności egzekucyjnych ( art. 758, 759, 759¹ k.p.c.). 

Jeżeli przepis szczególny tak stanowi wnioski można składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (np. gdy tytuł został wydany w EPU). Wniosek składany komornikowi może być również złożony na urzędowym formularzu. 

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – jak go sporządzić?

Wniosek składany w formie pisemnej powinien spełniać wymogi formalne pisma procesowego, a ponadto wskazywać świadczenie, które ma być spełnione – np. zapłata należności, opróżnienie i wydanie nieruchomości). Do wniosku należy dołączyć tytuł wykonawczy.

Taki wniosek do komornika powinien zawierać wiele informacji i konkretnych elementów. Należą do nich między innymi:

 • Określenie komornika. Jeśli będzie to urzędnik spoza rewiru, konieczne będzie oświadczenie, że korzystasz z prawa wyboru komornika;
 • Określenie tytułu egzekucyjnego;
 • Oznaczenie strony – dane osobowe i dane dłużnika;
 • Informacje dotyczące należności. Należy podać we wniosku wysokość długu wynikającą z tytułu wykonawczego oraz wysokość kosztów sądowych;
 • Niezbędny jest też czytelny podpis;
 • Dodatkowo dołącza się spis załączników, które składamy wraz z wnioskiem;
 • Wskazanie sposobów egzekucji komorniczej.

Wybrane rodzaje wniosków o wszczęcie egzekucji komorniczej

 • Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości dłużnika
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach cywilnych
 • Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie o alimenty
 • Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie wykonania eksmisji

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji?

Wniosek o wszczęcie egzekucji można wysłać listem poleconym lub złożyć osobiście w kancelarii komorniczej. Jedynie poprawnie wypełniony wniosek stanowi podstawę wszczęcie egzekucji komorniczej – w przypadku błędów lub braków komornik wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia.

Komornik sam nie decyduje o tym, co zajmuje z majątku dłużnika 

Następnie komornik sądowy, który rozpoczyna postępowanie egzekucyjne, kieruje się wnioskiem wierzyciela, w którym podane są sposoby egzekucji. Wierzyciel określa w nim, z czego dług może zostać wyegzekwowany od dłużnika – jak m.in. rachunek bankowy, nieruchomości czy ruchomości. Po pozytywnie zakończonej egzekucji komorniczej, jej kosztami zostaje obarczony dłużnik.

Merytorycznego wsparcia w zakresie informacji zawartych w artykule udzieliła  Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy (https://www.komornikskora.pl/).

fot. Pexels / Pixabay